مشهد الرضا و هويت بخشی به تمدن نوين اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحسن دعائی در نخستين همایش ملی «الهیات شهر»مطرح کرد

همایش ملی «الهیات شهر» روز چهارشنبه در سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد.