هوش مصنوعی پیشران اقتصاد مجازی
کشور عزیزمان نباید از تحولات شتابان اقتصاد فناوری باز بماند؟

تحولات شتابان دنیای فناوری و مواجه ‌شدن کشورها با انقلاب صنعتی چهارم موجب شده این موضوع نه ‌تنها بر ابعاد ارتباطی و اجتماعی انسان‌ها اثر بگذارد،