شکایت از قمارباز

تا پیش از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۷۰۵ قانون تعزیرات که به تازگی در مجلس انجام شده، در قوانین ما از قمار تعریفی ارائه نشده بود، اما در مواد مذکور که کلیات آن توسط نمایندگان مجلس تصویب شده، تعریف خاصی از جرم بیان شده است.

مجازات جرم کپی طرح صنعتی
قدس چند و چون حمایت قانون از مخترعان را بررسی می‌کند

یکی از مهم‌ترین موانعی که در راستای حمایت از مالکیت معنوی افراد وجود دارد، آن است که اشخاص دیگر، با کپی کردن طرح‌های صنعتی دیگران، حقوق و مزایای مخترعان اصلی طرح‌های صنعتی را تضییع کنند. به همین دلیل، در سال‌های اخیر، نیاز مبرمی به حمایت های قانونی از مخترعان و مبتکران طرح های صنعتی احساس شده تا این افراد بتوانند به آسانی، طرح های صنعتی خود را به ثبت برسانند تا دیگران، از آن سوء استفاده نکنند.