100 روز پس از فرار «غنی»
نگاهی به مسائل و چالش‌های پیش روی افغانستان

امروز دقیقاً 100 روز از فرار رئیس جمهور سابق افغانستان و تسلط طالبان بر کابل و متعاقب آن تشکیل دولت موقت از سوی این گروه می‌گذرد. دولت اشرف غنی تنها چند روز پس از فرار شبانه آخرین گروه نظامیان آمریکایی از پایگاه بگرام پس از 20 سال اشغالگری،