شکایت از قمارباز

تا پیش از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۷۰۵ قانون تعزیرات که به تازگی در مجلس انجام شده، در قوانین ما از قمار تعریفی ارائه نشده بود، اما در مواد مذکور که کلیات آن توسط نمایندگان مجلس تصویب شده، تعریف خاصی از جرم بیان شده است.