مداخله آمریکا قابل تحمل نیست
داوطلبی 42 هزار رزمنده برای جنگ با اشغالگران عراق در یک روز