کم‌فروشی در ویزیت!
انتقاد عضو کمیته اخلاق پزشکی سازمان جهانی بهداشت از معاینه‌های 5/1 دقیقه‌ای برخی پزشکان ایرانی

یکی از عواملی که نقش بسزایی در موفقیت سیستم مراقبت‌های بهداشتی - درمانی ایفا می‌کند، مدت زمان معاینه بیمار توسط پزشک است؛

کم‌فروشی در ویزیت!
انتقاد عضو کمیته اخلاق پزشکی سازمان جهانی بهداشت از معاینه‌های 5/1 دقیقه‌ای برخی پزشکان ایرانی

یکی از عواملی که نقش بسزایی در موفقیت سیستم مراقبت‌های بهداشتی - درمانی ایفا می‌کند، مدت زمان معاینه بیمار توسط پزشک است؛ اما هنوز برخی پزشکان به بهانه شلوغی مطب و مراجعه زیاد، ترجیح می‌دهند همزمان چند بیمار را با هم ویزیت کنند.