وقتی زمین آب می‌رود!
با کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی ، ایران جزو چهار کشور نخست دنیا در نرخ فرونشست قرار گرفته است

در چند دهه اخیر به دلیل مدیریت نادرست منابع آبی فشار بسیار زیادی به منابع آب زیرزمینی وارد شده و این منابع تخلیه شده‌اند.

وقتی زمین آب می‌رود!
با کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی ، ایران جزو چهار کشور نخست دنیا در نرخ فرونشست قرار گرفته است

در چند دهه اخیر به دلیل مدیریت نادرست منابع آبی فشار بسیار زیادی به منابع آب زیرزمینی وارد شده و این منابع تخلیه شده‌اند.