تفاوت افراز و تفکیک در چیست؟

تفاوت افراز و تفکیک در چیست؟

در افراز سهم شریک از مال مشخص می‌شود، اما در تفکیک تنها خود زمین به قطعه‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود و سهم شرکا جدا نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت افراز تنها وقتی وجود دارد که ملک چند شریک داشته باشد. تفاوت دیگر اینکه برای افراز و جداسازی سهم طرفین حتی یکی از شرکا درخواست بدهد کافی است، اما در تفکیک همه شرکا باید موافق باشند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه