نمی‌توانید کسی را از ارث محروم کنید!

نمی‌توانید کسی را از ارث محروم کنید!

هیچ‌کس نمی‌تواند وصیت و ادعا کند که از میان وراث همه اموالش فقط به یک تن برسد! همه افراد می‌توانند اموال خود را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند و در عین حال، هنگام زنده بودن، همان اموال را به شخصی انتقال دهند، حتی اگر تنها یک نفر از ورثه باشد، برای همین اگر می‌خواهید اموال خود را به یکی از ورثه بدهید باید آن را همین حالا و در زمان حیات به او منتقل کنید، البته می‌توانید شرط کنید که تا زمان زنده ماندن حق انتفاع از این اموال با خودتان باشد. در ماده ۸۴۳ قانون مدنی، آمده است وصیت زیاده بر ثلث، ترک نافذ نیست. 
مگر به اجازه وراث و اگر یکی یا بعضی از ورثه اجازه دهند، فقط نسبت به سهم او نافذ است. بنابراین ماده پس از فوت فرد، ابتدا هزینه کفن و دفن، سپس دیون و بدهی‌های او مانند اقساط و مهریه را می‌پردازند و بعد از این مخارج تا یک سوم وصیت وی مورد عمل واقع می‌شود و مابقی به وراث می‌رسد.

برچسب ها :

ارث

وارث

اموال

ارسال دیدگاه