فاطمه داوری/ مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی

فاطمه داوری/ مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی


​​​​​​​نخستین گام در فرایند ثبت آثار، تدوین پرونده در چارچوب‌های مشخصی است که طی آن احراز معیارهای ارزشی اثر باید محقق شود. پس از تدوین و ارسال این پرونده‌ها به مرکز میراث جهانی یونسکو، این پرونده‌ها در این مرکز و ایکوموس (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی) بررسی و ارزیابی میدانی می‌شود که در هر مرحله ارزیابی ممکن است نیاز به رفع ایرادهای وارد شده باشد و پس از آن، پرونده در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که سالانه برگزار می‌شود، طرح می‌شود. در این مرحله لازم است از سوی شرکت‌های عضو کمیته به تصویب برسد و این تصویب در حکم ثبت اثر در فهرست میراث جهانی است. هر کشور عضو فقط دارای یک سهمیه ثبت جهانی سالانه است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه