محمدرضانیک‌نژاد/ کارشناس آموزشی

محمدرضانیک‌نژاد/ کارشناس آموزشی


هدایت تحصیلی بدون سازمان و غیرهدفمند دانش‌آموزان در80درصد مدارس دولتی و وجود شکاف عمیق میان دیدگاه کارشناسی و دیدگاه خانواده‌ها موجب شده هیچ برنامه هدفمندی برای هدایت تحصیلی مؤثر اجرا نشود و صرفاً نوعی رفع تکلیف و مسئولیت برای بدست آوردن رضایت خانواده‌ها دنبال می‌شود.
اگر هدایت تحصیلی مبتنی بر واقعیت‌های امروز جامعه چه به لحاظ پیدا کردن شغل، چه فرهنگ آموزشی و چه خواسته خانواده‌ها در زمینه درس دانش‌آموزان باشد، مؤثر خواهد بود، اما متأسفانه آن‌قدر ساختار آموزشی ما در بعد اجرایی مشکل دارد که کارآمدی خود را در زمینه هدایت تحصیلی از دست داده و پس از مدتی انگیزه آن‌ها را برای درس خواندن از بین می‌برد. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه