السعيد من وجد في نفسه خلوة يشغل بها 

السعيد من وجد في نفسه خلوة يشغل بها خوشبخت 
كسى است كه براى نفس خود خلوت و فراغتى يابد و به كار اصلاح آن پردازد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه