printlogo


مهلت استفاده از یارانه فجرانه 


علیرضا عسگریان معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یارانه فجرانه طرحی سه ماهه است و از ۲۰ بهمن آغاز می‌شود و تا ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد.
در این طرح، شرط خرید ۲۰۰ هزار تومانی حذف شده و افراد به ازای خرید هر قلم از ۱۱ قلم اعلامی، یارانه مضاعف فجرانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.  
این مبلغ قابل ذخیره شدن نیست بنابراین اگر در یک ماه هزینه نشود برای ماه بعد ذخیره نمی‌شود.