printlogo


ظرفیت بهیاران در دانشگاه باید افزایش یابد 


محمدتقی جهانپور، رئیس سازمان نظام پرستاری به مهر گفت: برای بهیاران ۵درصد سهمیه دانشگاه دیده شده است در حالی که باید این ظرفیت افزایش یابد، چرا که این گروه با توجه به اطلاع از وضعیت درمان کشور، بهترین گروه برای ورود به مراحل کارشناسی و یا بالاتر کادر درمان هستند.