برف شادی

خوشحالی مردم و کشاورزان از بارش نعمت الهی در 24 استان

برف شادی

خالدی

سامانه بارشی فعالی که از روز شنبه وارد کشور شده، باوجود ایجاد برخی مشکالت در رفت و آمد شهروندان، زمینه شــادی مــردم و کـشـاورزان در 24 اسـتـان را به دنبال داشته است. بر این اساس روز گذشته استانهای لرستان، کردستان، کرمانشاه، شرق گیالن، غرب مازندران، ارتفاعات خوزستان و ارتفاعات البرز مرکزی در تهران، البرز، زنجان و قزوین شاهد بارش برف و کوالک بود. جلیل باالیی سرپرست فرمانداری شهرستان پاوه با اشـاره به بارش یک متری برف در برخی نقاط این شهرستان، گفت: مسیر ۲۵روستا به علت بـارش سنگین بـرف در شهرستان پـاوه بسته شد. جالبترین نکته اما بارش برف در شهر کویری یـزد بـود که موجب شــادی مــردم شد. منطقه سخوید یزد در شهرستان تفت و از توابع دهستان سانیج است که روز گذشته شاهد بارش برف بود و مردم خطه کویر حتی با کمترین میزان بارش راهی »سخوید« شدند تا لذت یک روز برفی را تا مدتها در ذهن داشته باشند. بارش رحمت خداوندی بر سرزمین تفتیده ایران هر چند خوشحالی مردم را به دنبال داشت، اما مشکالتی که در پی آن با وقوع سیالب در مناطق جنوبی کشور ایجاد شده کام هموطنان را تلخ کرد. روز گذشته امین باقری فرماندار ریگان در جنوب استان کرمان از مفقود شدن دو کودک بر اثر بارندگی ها و همچنین بسته شدن راه ۴۵ روستا خبر داد. این در حالی است که در پی بارندگیها در استان هرمزگان و جنوب کرمان فرمانداری ویـژه میناب خواستار تخلیه سه روستای مازغ پایین، مازغ باال و تمبک در پایین دست سد استقالل شد. اما این اتفاق در حالی می افتد که هواشناسی از هفته گذشته در مورد بارندگیها در این مناطق هشدار نارنجی صادر کرده بود و در صورت مدیریت درست تخلیه این سد شاید میشد از این خسارات جلوگیری به عمل آورد. این حوزه چندروز پیش هم شاهد سیالب بود که خسارت آن افزون بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه